LIV-projektet har genomförts på psykosmottagningar i psykiatrin Halland

Aktuellt

Åtta vetenskapliga artiklar och ett reportage har publicerats hittills

2019-10-14

LIV-projektets praktiska genomförande är genomfört och har nu övergått i den fas som omfattar sammanställning, analys och publicering av data. Två kvalitativa och en kvantitativ studie, en metodartikel och en fallstudie samt ett reprortage finns publicerade och ytterligare en kvantitativ studie kommer att publiceras inom kort.

Postkodstiftelsen beviljar ekonomiskt stöd för IFSAPs projekt Hästunderstödd terapi och rehabilitering 

2018-08-05

Sedan hösten 2015 har IFSAP Halmstad (Intersseförening för Schizofreni och andra psykoser) arbetat med att ta fram en modell för hur hästunderstödda aktiviteter kan användas för att uppnå hälsa och återhämtmning vid schizofreni. Postkodstiftelsen beviljar föreningen 120 000 kr under 2018 och 2019 för uvärdering av projektet.

 

Välkommen till LIV-projektet!

 
En individanpassad levnadsvaneintervention för personer 
med schizofrenidiagnos inom Psykiatrin Halland
 
 
LIV-projketet har genomförts i samverkan mellan Psykiatrin Halland, Högskolan i Halmstad, kommunerna i Halland och IFSAP Halmstad.
 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det finns tydliga bevis för hälsovinster av fysisk aktivitet, tillfredsställande kost och sund livsstil i befolkningen i stort, och allt talar för att detta är minst lika viktigt för personer med psykisk ohälsa.Trots detta är det inte alltid lätt att få stöd med hälsofrämjande och förebyggande vård- och stödinstaser om man har drabbats av varaktig psykisk ohälsa.
 
Syftet med projektet har varit att undersöka om individuellt anpassat stöd i livsstilsfrågor så som kostvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak kan ha effekt på psykisk och fysisk hälsa för personer med schizofrenidiagnos.

 

Projektet har genomförts av Marjut Blomqvist, psykiatrisjuksköterska i Psykiatrin Halland och Sofie Lundstörm, båda doktorander på Akademin för Hälsa och Välfärd vid Högskolan i Halmstad. Projektets genomförandefas är avslutad och nu återstår sammanställning, analys och publicering av data.